Türkçeciyiz biz
>

ŞAİR VE YAZAR KÖŞEMİZ

http://ramazanates.com

Türkçe Temaları

Türkçe Dersi, Tema Sunuları


İsim Çekim Ekleri

  Ek nedir? Ek Türleri: İsim Çekim Ekleri   EKLER Türkçe eklemeli (sondan eklemeli) bir dildir. Türkçede değişmez kökler, onlardan türetilen gövdeler ve kök ve gövdelere eklenen yapım ve çekim ekleri vardır.   Dilimizi kullanışlı hâle getiren; aynı kelimelerle farklı anlamlar ifade edilmesini, kelime haznesinin genişlemesini sağlayan, eklerdir.   EK   Kelimelerle cümleler kurmak, onlara cümle içinde görev yüklemek ve kelimelerden yeni kelimeler türetmek amacıyla onlara eklenen seslere/hecelere ek denir.     Kelimelere cümlede görev yüklenirken ve onlardan yeni kelimeler türetilirken öncelik yapım eklerinindir. Yapım eklerinin üzerine çekim ekleri gelir. Ama bir iki ek haricinde çekim ekinin üzerine yapım eki getirilemez.   Ekler kendilerinden önceki kelimelere bitişik yazılır. Yalnız, “mİ” soru eki her zaman ayrı yazılır; “ek-fiil”in kendisi, yani “i-(mek)” de ayrı ya da bitişik yazılabilir. Zaten ek-fiil bitişik yazıldığında düşer, sadece zaman eki kalır: mİ: Gelmedi mi? i(mek): Gelecek idi, gelecekti  Ekler yapım ve çekim ekleri olmak üzere ikiye ayrılır. Yapım ekleri anlam; çekim ekleri de görev belirler.   I. ÇEKİM EKLERİ   Kelimelerin çekimlenerek değişik yerlerde ve görevlerde kullanılmasını sağlayan eklere çekim eki denir.   Çekim ekleri, kelimelerin diğer kelimelerle bağ kurmasını, kelimelerin cümlede görev almasını, hâlini, sayısını, zamanını, şahsını belirtir. Kısaca &c...

KELİME GRUPLARI

  Kelime (Sözcük) Grupları  KELİME GRUPLARI            Kelime Gruplarının Görevleri ve Özellikleri       1. İSİM TAMLAMALARI a. Belirtili İsim Tamlaması b. Belirtisiz İsim Tamlaması c. Takısız isim tamlaması d. Zincirleme isim tamlaması e. Karma tamlama   2. SIFAT TAMLAMASI   3. İSİM-FİİL GRUBU 4. SIFAT-FİİL GRUBU 5. ZARF-FİİL GRUBU 6. TEKRAR GRUBU (İKİLEME) 7. EDAT GRUBU 8. BAĞLAMA GRUBU 9. AİTLİK GRUBU 10. ÜNVAN GRUBU 11. ÜNLEM GRUBU 12. SAYI GRUBU 13. KISALTMA GRUPLARI a. İsnat Grubu b. Yükleme Grubu c. Yaklaşma Grubu d. Bulunma Grubu e. Uzaklaşma Grubu f. Vasıta Grubu 14. BİRLEŞİK İSİM  KELİME GRUPLARI Yan yana dizilen kelimeler, ya yargı bildirerek cümleyi, ya da varlık ve hareketleri karşılayarak kelime gruplarını meydana getirirler. Bu diziliş, Türkçenin söz diziminin bazı kurallarına bağlıdır. Türkçe söz diziminin en belirgin özelliği, ana unsurun genellikle sonda bulunmasıdır. Kelimelerin, bir varlığı, kavramı, niteliği, durumu, hareketi karşılamak üzere, belirli kurallar içinde yan yana gelerek oluşturdukları kelime topluluklarına kelime grubu denir. Varlıklar, kavramlar, nitelikler, durumlar, hareketler birer kelimeyle de karşılanır. Ama bir kelime bunlardan birini karşılamaya yetmiyorsa, yani bir varlığı, kavramı, niteliği, durumu, hareketi ancak birden fazla kelimeyle karşılayacaksak kelime gruplarını kullanırız. Kelime ile kelime grubu arasındaki fark, kelime grubunun belli kurallar d...

SÖZCÜK TÜRLERİ

İSİMLER  A. Varlıklara Verilişlerine Göre. 1. Özel İsim 2. Cins İsmi   B. Maddelerine Göre İsimler 1. Somut İsim 2. Soyut İsim C. Varlıkların Sayılarına Göre İsimler 1. Tekil isim 2. Çoğul isim 3. Topluluk İsmi D. Yapılarına Göre İsimler 1. Basit İsim 2. Türemiş isim 3. Birleşik İsim a. Bitişik Yazılan Birleşik İsimler b. Ayrı Yazılan Birleşik İsimler İsimlerde Küçültme. İsmin Hâlleri 1. Yalın  Hâl (Nominatif) 2. Belirtme (Yükleme) Hâli 3. Yönelme Hâli 4. Bulunma Hâli 5. Ayrılma (Uzaklaşma, Çıkma) Hâli 6. Eşitlik Hâli 7. Vasıta Hâli 8. İlgi Hâli (Tamlayan Hâli) İsim Tamlamaları             Sınav sorularında ve dilbilgisi anlatımında "tür, görev, tür ve görev" kelimeleri aynı şeyi ifade eder. Türkçe'deki kelimelerin tür ve görev yönünden özelliklerini aşağıdaki şekilde gösterebiliriz: TÜR VE GÖREV BAKIMINDAN KELİMELER    İSİM SOYLU KELİMELER                        FİİL SOYLU KELİMELER A. Tam Anlamı Olanlar                                    1. Fiil 1. Tek Başına Görev Üstlenenler                    2. Fiilimsi - İsim (Ad)                 &nb...

SÖZCÜKTE ANLAM

SÖZCÜK (KELİME) Cümlenin anlamlı en küçük birimlerine ya da tek başına anlamı olmadığı hâlde cümle içinde anlam kazanan anlatım birimlerine kelime denir. Kelime, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan dilin anlamlı en küçük parçasıdır. Kelimelerin belirli bir düzen içerisinde bir araya getirilmesiyle anlaşma sağlanır. SÖZCÜKTE ANLAM Kelimeler de dil gibi canlı varlıklardır. Sahip oldukları anlamların dışında zamanla yeni anlamlar kazanabildikleri gibi bir anlamda birkaç kelime de kullanılabilir. Bu özellikler hem kelimenin kendisine ait olabilir, hem de diğer kelimelerle olan anlam ilişkisini gösterebilir. Burada kelimelerin anlam özelliklerinin yanı sıra kelimeler arasındaki anlam ilişkileri de karşımıza çıkmaktadır. Kelimeler tek başlarına anlamlı olabildikleri gibi cümlede veya söz içinde kullanılışlarına göre yeni anlamlar da kazanabilirler, aralarında anlamdaşlık sesteşlik gibi ilişkiler de barındırabilirler. Anlam bakımından kelimeler ve kelimeler arasındaki anlam ilişkileri şunlardır: A. ANLAM BAKIMINDAN SÖZCÜKLER Kelimelerin taşıdıkları anlamları maddeler hâlinde sıralayalım. 1. GERÇEK ANLAM (TEMEL ANLAM) Kelimelerin taşıdıkları ilk ve genel anlama gerçek anlam denir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Kelimenin gerçek anlamı, herkesçe bilinen yaygın anlamıdır. Buna "temel anlam" da denir. Meselâ, "ağız" dendiğinde akla ilk gelen, organ adıdır. "göz" kelimesi de öyle. Soğuktan su boruları patlamış. Ayağında eski bir spor ayakkabı var. Biraz sonra toprak bir yola girdik. Kanadı kırık bir martı gördüm. Soğuk sudan boğazı şişmişti. Yataktan kalkarken başımı duvara çarptım.  Dün gece erken yattım. S...